< Tillbaka

Delårsrapport juli 2020-mars 2021

Väl positionerat för lönsam tillväxt

Tredje kvartalet januari-mars 2021

· Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 873,4 MSEK (878,9).
· Justerad EBITDA* minskade med 7 procent och uppgick till 62,0 MSEK (66,6), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 7,1 procent (7,6).
· Justerad EBIT uppgick till 36,7 MSEK (41,1)
· Rörelseresultatet uppgick efter omstruktureringskostnader om 35,5 MSEK till 1,2 MSEK (40,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,7 MSEK (83,5).
· Resultat efter skatt uppgick till -0,2 MSEK (24,9).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,65)
· Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,64).
· Störningar i leverantörsleden har påverkat resultatet i flera av portföljbolagen. Kvartalet avslutades emellertid med en av de resultatmässigt starkaste månaderna någonsin.

Juli 2020-mars 2021

· Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 2 312,4 MSEK (2 598,1).
· Justerad EBITDA* minskade med 12 procent och uppgick till 147,8 MSEK (167,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,4 procent (6,4).
· Justerad EBIT uppgick till 72,2 MSEK (90,9)
· Rörelseresultatet uppgick efter omstruktureringskostnader om 38,0 MSEK till 34,2 MSEK (84,1 exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 105,8 MSEK (188,4).
· Resultat efter skatt uppgick till 17,3 MSEK (50,3 exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (1,47).
· Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (3,01).
· Likvida medel uppgick per sista mars till 136,5 MSEK (354,5) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 75,4 MSEK (205,9). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 18 i delårsrapporten.

 

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-07 08:30 CET.

Pressmeddelande (PDF)