< Tillbaka

Delårsrapport juli 2023-december 2023 – Förbättrat resultat och fortsatt starka finanser

Andra kvartalet Första halvåret juli 2023 – december 2023
oktober 2023 –
december 2023 · Nettoomsättningen minskade med 14 procent till
1 496,2 Mkr (1 739,3). Den organiska tillväxten** för
· Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter var -8 procent. Sjunkande
minskade med 12 råvarupriser reducerar omsättningen då dessa i
procent till betydande utsträckning också reducerar pris till
769,4 Mkr (876,6). slutkund.
Den organiska · Justerad EBITDA* ökade med 100 procent och uppgick
tillväxten** var -5 till 48,0 Mkr (23,9), motsvarande en justerad EBITDA*
procent. Sjunkande -marginal om 3,2 procent (1,4).
råvarupriser · Justerad EBIT* ökade till -3,6 Mkr (-32,9).
reducerade · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 Mkr (
omsättningen då dessa -233,0).
i betydande · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
utsträckning också till 25,8 Mkr (127,2).
reducerar pris till · Resultat efter skatt uppgick till -0,9 Mkr (-221,7)
slutkund. · Justerat resultat per aktie uppgick till -0,02
· Justerad EBITDA* kronor (-0,55).
ökade med 240 procent · Resultat per aktie uppgick till -0,02 kronor (
och uppgick till 27,1 -5,68).
Mkr (8,0), · Likvida medel uppgick per 31 december till 21,1 Mkr
motsvarande en (23,7) och nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16
justerad EBITDA* uppgick till 119,5 Mkr (151,9), vilket är en ökning med
-marginal om 3,5 19,4 Mkr sedan föregående kvartal. Outnyttjade
procent (0,9). kreditfaciliteter uppgick till 249,4 Mkr (250,0).
· Justerad EBIT*
ökade till 2,1 Mkr (
-20,6).
· Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till
1,3 Mkr (-220,7).
· Kassaflödet från
den löpande
verksamheten uppgick
till 2,0 Mkr (-4,7).
· Resultat efter
skatt uppgick till
2,0 Mkr (-210,7)
· Justerat resultat
per aktie uppgick
till 0,07 kronor (
-0,27).
· Resultat per
aktie uppgick till
0,05 kronor (-5,40).
· Eget Kapital
uppgick vid periodens
utgång till
1 016,1 Mkr (1 045,2)
och soliditet till 60
procent (51).
· I början av
november tillkännagav
Duroc ett strategiskt
samarbete med LKAB
avseende en
försäljning av 49
procent av aktierna i
Duroc Rail AB till en
preliminär
köpeskilling om ca 75
Mkr tillsammans med
en gemensam satsning
på en helt ny
produktionsanläggning
i Luleå. Detta kommer
att möjliggöra en
utökad
produktionskapacitet
för att möta den
växande efterfrågan
från de
industrisatsningar
som sker i
Norrbotten.

*[image]* Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 20.

[** ]Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2a februari 2024 kl 08.30

Pressmeddelande (PDF)