Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
2 februari, 2024
ViewReleaseInStandardHtml

Delårsrapport juli 2023-december 2023 - Förbättrat resultat och fortsatt starka finanser

Andra kvartalet oktober 2023 – december 2023
 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 769,4 Mkr (876,6). Den organiska tillväxten** var -5 procent. Sjunkande råvarupriser reducerade omsättningen då dessa i betydande utsträckning också reducerar pris till slutkund.
 • Justerad EBITDA* ökade med 240 procent och uppgick till 27,1 Mkr (8,0), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,5 procent (0,9).
 • Justerad EBIT* ökade till 2,1 Mkr (-20,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,3 Mkr (-220,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 Mkr (-4,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 Mkr (-210,7)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 kronor (-0,27).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 kronor (-5,40).
 • Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 016,1 Mkr (1 045,2) och soliditet till 60 procent (51).
 • I början av november tillkännagav Duroc ett strategiskt samarbete med LKAB avseende en försäljning av 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB till en preliminär köpeskilling om ca 75 Mkr tillsammans med en gemensam satsning på en helt ny produktionsanläggning i Luleå. Detta kommer att möjliggöra en utökad produktionskapacitet för att möta den växande efterfrågan från de industrisatsningar som sker i Norrbotten.
Första halvåret juli 2023 – december 2023
 • Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 1 496,2 Mkr (1 739,3). Den organiska tillväxten** för kvarvarande verksamheter var -8 procent. Sjunkande råvarupriser reducerar omsättningen då dessa i betydande utsträckning också reducerar pris till slutkund.
 • Justerad EBITDA* ökade med 100 procent och uppgick till 48,0 Mkr (23,9), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,2 procent (1,4).
 • Justerad EBIT* ökade till -3,6 Mkr (-32,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 Mkr (-233,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,8 Mkr (127,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 Mkr (-221,7)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,02 kronor (-0,55).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kronor (-5,68).
 • Likvida medel uppgick per 31 december till 21,1 Mkr (23,7) och nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 119,5 Mkr (151,9), vilket är en ökning med 19,4 Mkr sedan föregående kvartal. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 249,4 Mkr (250,0).

 

** Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 20.

** Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2a februari 2024 kl 08.30

John Häger
VD och koncernchef
+46-702 48 72 99
john.hager@durocgroup.com

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies