< Tillbaka

DELÅRSRAPPORT juli-september 2020

Tydlig återhämtning i slutet av kvartalet Duroc tydliggör koncernens värdeskapande och uppdaterar strategin

Första kvartalet juli-september 2020

· Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 703,6 MSEK (866,2).
· Justerad EBITDA* minskade med 11 procent och uppgick till 47,9 MSEK (54,0), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,8 procent (6,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (94,7, inklusive 65,7 MSEK avseende upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,4 MSEK (113,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 11,2 MSEK (83,4).
· Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK (2,14).
· Covid-19 har fortsatt påverkat produktion och försäljning i delar av koncernen. Tydlig återhämtning i slutet av kvartalet.
· Duroc tydliggör koncernens värdeskapande och ökar transparensen i rapporteringen genom en ny indelning av koncernens verksamheter i 7 bolag, vilka ersätter de tidigare affärsområdena. Se vidare sid 3-7 samt sid 16 i denna rapport.

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster.

Klockan 11.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 75 strax före klockan 11.00. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.duroc.com.

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2020 kl 08:30

Pressmeddelande (PDF)