< Tillbaka

DUROC INVESTERAR I STATE-OF-THE-ART UTRUSTNING FÖR PRODUKTION AV BELAGDA TEXTILIER

20 april 2022

Duroc AB:s styrelse har beslutat att den franska enheten inom Cotting-Group, Griffine SA, investerar ca 110 MSEK i en ny produktionslina för tillverkning av ”belagda textilier”. Investeringen finansieras dels från egen kassa, dels med lokalt upptagna lån och inkluderar med ca 30 MSEK en tidigare aviserad satsning. 

Investeringen är en del av gruppens strategiska plan för att öka verksamhetens konkurrenskraft, och därmed lönsamhet, genom att bygga Europas modernaste och mest kostnadseffektiva produktionsanläggning i sitt slag. Genom att installera den nya linan inom ramen för den befintliga fabriken i Nucourt (ca 50 km NV om Paris) kan betydande effektiviseringsvinster tas till vara, samtidigt som fabrikens totala kapacitet väsentligt utökas. 

Den beslutade investeringen kommer att ge Griffine nya och starkt förbättrade möjligheter att tillsammans med det goda renommé företaget redan har i sina marknader, möta kundernas krav på innovation, kvalitet och tillförlitlighet samt möta tydliga trender i branschen, såsom;

· Övergång från läder till konstläder, s k ”vegan leather”
· Stigande efterfrågan på hållbara produkter baserade på återvunnet respektive biobaserat material.
· Hållbara leveranskedjor där produkter avsedda för den europeiska marknaden också produceras i Europa. 

Förutsättningarna för att Griffine på sikt väsentligt skall öka sina marknadsandelar i denna växande sektor, bedöms därför som goda. Den tidigare aviserade ordern om sammanlagt ca 530 MSEK från en aktör inom bilindustrin, innebär att den nya produktionslinan kan ges en basbeläggning redan från dess uppstart, vilken beräknas ske sent 2023.  

Griffine har, bland annat som en följd av bilindustrins brist på komponenter, men också avhängigt interna problem, utgjort en betydande belastning på Duroc-koncernens resultat 2021/22. Verksamheten kommer sannolikt inte leverera några väsentliga, positiva resultat innan dess att den nya produktionslinan tagits i bruk.

”Detta är ett mycket positivt besked som skapar fina förutsättningar för att vända den senaste tidens lönsamhetsutmaningar i Griffine, och att skapa ett nischat spjutspetsföretag med förmåga att möta kundernas krav på innovation och hållbarhet samt för att möta det omfattande uppdämda behovet av produkter till bland annat bilindustrin efter covid- och halvledarkrisen. 

Beslutet att sjösätta denna plan med den aviserade investeringen, återspeglar Durocs strategi att arbeta utvecklingsinriktat och med en långsiktig investeringshorisont – bland annat möjliggjord av koncernens goda finansiella ställning och till stora delar goda lönsamhet” säger Durocs VD John Häger i en kommentar. 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens ovans försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 09:57.

Pressmeddelande (PDF)