< Tillbaka

Duroc slutför förvärvet av Cotting-gruppen – Öppnar upp för stora expansionsmöjligheter i ny sektor

Duroc-koncernen har idag slutfört köpet av den fransk/belgiska Cotting-gruppen (www.cotting-group.com) inkluderande Griffine SA (Frankrike) respektive Plastibert NV (Belgien). Genom förvärvet av dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen inom den internationellt betydande marknaden för coated textiles (belagda textilier). Produkterna utgörs av PVC- och PU-belagda textilier som används inom en rad olika områden bland annat bilinredningar, modeindustri, skyddskläder, sjukhussängar, tandläkarstolar, möbler och väggbeklädnad.

Globalt bedöms denna marknad uppgå till ca 170 miljarder SEK, varav den europeiska del där Cotting idag har huvudparten av sin avsättning, utgör närmare 40 miljarder SEK. Cotting-bolagen omsätter sammantaget ca 750 MSEK och produktionsvolymen utgör ca 7 miljoner meter belagda textilier per år.

Marknaderna för belagda textilier är i långsiktig tillväxt och bedöms öka med ca 4% per år, d.v.s. med ca 7 miljarder SEK per år. Branschen är fragmenterad samtidigt som ”barriers of entry” är höga, verksamheten är kapitalintensiv och kundernas krav på hög leverans-säkerhet är tydlig. Det finns tydliga liknelser med befintliga Fiberbolag inom koncernen. Möjligheterna för Duroc att växa inom denna sektor, såväl organiskt som genom fortsatta opportunistiska förvärv, bedöms goda och finansiellt attraktiva. Cotting-gruppen utgör en stark plattform vilken ger oss trovärdighet för Duroc att agera från, i ett sådant tillväxtscenario.

Köpeskilling för de båda bolagen i Cotting utgör sammantaget ca 190 MSEK (€18m). Eget Kapital i bolagen utgör vid förvärvstidpunkten ca 275 MSEK (€26m). Verksamhetsåret 2018 var den sammantagna omsättningen för Griffine och Plastibert ca 750 MSEK och EBIT ca 50 MSEK. För 2019 bedöms gruppens omsättning nå samma nivå, men försämrade marginaler i den franska verksamheten kommer leda till ett resultat som är sämre än 2018. Lönsamheten hos relevanta jämförelse-objekt varierar kanske främst m.h.t. hur specialiserad verksamheten är, snarare än i f.t. ”storskalighet”. En ROS-marginal om 5-7% (EBIT) verkar vara ett rimligt mått på den intjäningsförmåga branschen erbjuder en ”typisk” aktör.

De förvärvade bolagen är i stort sett netto skuldfria och äger sina respektive produktionsanläggningar inklusive de fastigheter i vilka verksamheterna bedrivs.

Griffine SA har sin verksamhet i Nucourt, ca 50 km NV om Paris. Här har bolaget, på en 92.000 kvm stor tomt, byggnader om sammantaget 38.000 kvm. Fastigheten ligger ca 3 km från en viktig trafikled in mot centrala Paris. Det bokförda värdet är ca 25 MSEK. Plastibert BV är baserat i Wielsbeke, centrala Belgien. Även denna fastighet är välbelägen i f.t. transportvägarna i landet. Den 22.000 kvm stora tomten inkl. den ca 13.000 kvm industribyggnaden, är bokförd i ca 3 MSEK.
Sammantaget bedöms värdet på dessa fastigheter väsentligen överstiga det bokförda värdet. Betydande kapital skulle kunna frigöras ur dessa exempelvis genom en s.k. sale-and-leaseback transaktion.

Cotting-gruppens bolag kommer att drivas som självständiga enheter inom Duroc. Företagsledningarna inom koncernen arbetar med ett långtgående delegerat ansvar för sina respektive affärer, och ”entreprenörskap” är ett ledord för hur koncernen är organiserad. Moderbolaget har styrelserepresentation i dotterbolagen och stöttar dessa i frågor kring främst strategi, investeringar, förvärv, rekrytering samt finansiering.

Duroc-koncernen omsätter med de nu genomförda förvärven ca 3.700 MSEK och har en diversifierad portfölj av verksamheter inom industri och industrihandel, med sammanlagt 14 dotterbolag i 12 länder. Genom den bransch-mässiga och geografiska spridning koncernen har, tillsammans med ett väl utbyggt kontaktnät, är förutsättningarna för Duroc goda att också fortsättningsvis kunna identifiera finansiellt attraktiva, opportunistiska förvärv i enlighet med vår övergripande strategi för värdeskapande för våra aktieägare. Det nu genomförda köpet av Cotting-gruppen är, i likhet med förvärvet av Cresco-verksamheten 2017, exempel på hur Duroc arbetar i enlighet med denna strategi.
  

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 16:30

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
  

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 000 Mkr och har ca 850 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)