< Tillbaka

Kommuniké från durocs årsstämma den 7 november 2019

Durocs årsstämma hölls den 7 november 2019 på Strandvägen 7a, Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2018–juni 2019 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare att arvodena till styrelsen ska vara oförändrade, vilket innebär ett arvode om SEK 200 000 till styrelsens ordförande och SEK 100 000 vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

För ytterligare information

John Häger, VD Duroc AB, +46 70 248 72 99

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl 17.05

 

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive förvärvet av Cotting-gruppen, ca 3 700 MSEK och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)