< Tillbaka

DELÅRSRAPPORT JULI – DECEMBER SPLITTRAD BILD – FORTSATT STARKA FINANSER

Andra kvartalet Första halvåret juni 2022 – december 2022
oktober 2022 –
december 2022 · Nettoomsättningen ökade 3 procent till 1 739,3 Mkr
(1 690,3). Den organiska tillväxten uppgick till -4
· Nettoomsättningen procent.
ökade med 6 procent · Justerad EBITDA* minskade med 61 procent och
till 876,6 Mkr uppgick till 23,9 Mkr (61,5), motsvarande en justerad
(825,1). Den organiska EBITDA*-marginal om 1,4 procent (3,6).
tillväxten uppgick · Justerad EBIT* uppgick till -32,9 Mkr (11,8).
till -2 procent. Justerad EBIT avseende Griffine Enduction S.A uppgick
· Justerad EBITDA* till -12,6 Mkr (-32,8).
minskade med · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -233,0 Mkr
44 procent och uppgick (17,5).
till 8,0 Mkr (14,2), · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
motsvarande en till 127,2 Mkr (-21,7).
justerad EBITDA* · Resultat efter skatt uppgick till -221,7 Mkr
-marginal om 0,9 (10,1).
procent (1,7). · Justerat resultat per aktie uppgick till -0,55
· Justerad EBIT* kronor (0,11).
uppgick till -20,6 Mkr · Resultat per aktie uppgick till -5,68 kronor
(-10,7). Justerad EBIT (0,26).
avseende uppgick till · Likvida medel uppgick per 31 december till 23,7
Griffine Enduction S:A Mkr (35,9) och nettoskulden exkl. leasingskuld från
–5,4 Mkr (-20,7). IFRS 16 uppgick till 151,9 Mkr (202,3). Outnyttjade
· Rörelseresultatet kreditfaciliteter uppgick till 250,0 Mkr (215,4).
(EBIT) uppgick till · Nedskrivningarna av tillgångar som innehas för
-220,7 Mkr (-5,0). försäljning avseende dotterbolaget Griffine Enduction
Främst är det S.A baserar sig på bedömt sämsta tänkbara utfall av
nedskrivning av avyttringen. Eventuell köpeskilling alternativt
tillgångar som innehas betalning av de fordringar för vilka Duroc AB har
för försäljning om panträtt i fastighet och varulager, kommer att
179,3 Mkr (avseende redovisas som rörelsevinst och positivt kassaflöde.
Griffine Enduction
S.A) jämte en
kundförlust i Drake
Extrusion om 20,8 Mkr
som påverkar
rörelseresultatet.
Dessa är dock ej
kassaflödespåverkande.
· Kassaflödet från
den löpande
verksamheten uppgick
till -4,7 Mkr (-59,0).
· Resultat efter
skatt uppgick till
-210,7 Mkr (-4,8).
· Justerat resultat
per aktie uppgick till
-0,27 kronor (-0,27).
· Resultat per aktie
uppgick till -5,40
kronor (-0,12).
· Eget Kapital
uppgick vid periodens
utgång till
1 045,2 Mkr (1 108,5)
och soliditet till 51
procent (54).
· Dotterbolaget IFG
Holdings Ltd:s
pensionsstiftelse har
köpt en
annuitetsförsäkring
från Aviva Life &
Pensions UK Ltd.
Effekten blir en årlig
minskning av utgifter
med ca 6 Mkr, och när
hela pensionsskulden
har övergått till
Aviva inom 12-24
månader upphör Durocs
åtaganden; däremot kan
ett överskott komma
att tillkomma IFG,
vilket inte kan
preciseras till belopp
för närvarande.

[image]

Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 17.

 Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.30 den 3 februari 2023.

Pressmeddelande (PDF)