ORDFÖRANDE HAR ORDET

2017/18 blev ett relativt gott första helt år för det ”nya Duroc” – sedan bolaget 2017 förvärvat IFG-gruppen och Peter Gyllenhammar AB blev ägare till ca 80% av bolagets aktiekapital.

 

Under året stärktes Durocs finansiella ställning ytterligare och koncernens Eget kapital ökade med 27 procent, motsvarande 4,87 kr per aktie.

Det löpande resultatet förstärktes mot slutet av året – då samtliga enheter sammantaget levererade goda resultat – och vi gick ur 2017/18 med en stark balansräkning som medger fortsatt god tillväxt, såväl organiskt som genom opportunistiska förvärv.

 

Utöver det löpande rörelseresultatet skapades  under året väsentliga värden för Durocs aktieägare också genom de två förvärv som avtalades under året – Bonar Agro respektive Universal Power Nordic AB (formellt tillträtt 1/7 2018).

 

Duroc AB äger aktier i ett antal rörelsedrivande dotterbolag inom olika branscher. Moderbolaget arbetar främst med att identifiera och utvärdera potentiella förvärv, samt att genom fastläggande av strategier och tillsättande av kompetenta företagsledningar, tillförsäkra att de i koncernen ingående verksamheterna utvecklas väl. Dock är moderbolaget inte involverat i den dagliga verksamheten i dotterbolagen – detta hanteras av respektive företagsledning, vilka arbetar med ett långtgående delegerat ansvar för sin verksamhet.

 

Moderbolagets noggranna finansiella kontroll av utvecklingen i dotterbolagen är uppenbart av stor vikt för att möjliggöra denna arbetsform.

 

Durocs övergripande uppdrag och mål, är att med beaktande av aspekter kring hållbarhet, etik, en stabil finansiell ställning med mera, leverera största möjliga, långsiktiga tillväxt i Duroc-aktiens värde.

 

Detta ”värde” skall framför allt underbyggas av bedömt ”reella värden” på de i gruppen ingående verksamheterna jämte eventuella andra tillgångar såsom fastigheter och aktier i andra bolag – och i mindre utsträckning på ”förhoppningar om framtida överlönsamhet” (”goodwill”).

 

Värdetillväxten skapas i Duroc på två nivåer:
  1. Moderbolaget identifierar och utvärderar opportunistiska förvärvsmöjligheter – vissa initierade även av koncernens dotterbolag – och genomför förvärv om villkoren bedöms momentant värdeskapande för Durocs  aktieägare.  Duroc  är  i sig inte begränsat när det gäller i vilka branscher vi kan genomföra förvärv – annat än av etiska och moraliska normer, samt av tillgång till kompetent ledning i respektive affärsområde/dotterbolag. Den ”förvärvskompetens” som byggs upp i Duroc representerar i sig en potentiellt värdeskapande verksamhet, och det ter sig därför realistiskt att den kunskap och de kontakter som byggs upp i denna process, kan appliceras i ett brett spektrum av ”marknader”.

 

  1. Efter ett genomfört förvärv vidtar det viktiga ”operationella arbetet” – löpande förvaltning såväl som långsiktig affärsutveckling. Då Duroc successivt involverar sig i alltfler verksamhetsområden är det av vital vikt att respektive affärsområde, med dotterbolagen som bas, ges management med hög specifik kompetens, samtidigt som stora krav på god finansiell kontroll ställs från moderbolagets organisation.

 

Kombinationen av en god förmåga och beredskap att tillvarata opportunistiska förvärvsmöjligheter, tillsammans med hög kompetens att förvalta och utveckla koncernens affärsområden, skapar förutsättningar för ett stabilt värdeskapande med en relativt begränsad finansiell risknivå.

 

Det tål att upprepas: det är i dagens dopade finansmarknader inte svårt att med lånade pengar förvärva välskötta bolag till höga priser. Med på lång sikt orimligt låga räntenivåer parat med IFRS alltför frivola inställning till goodwill-frågan, kan ett s.k. förvärvsbolag i vart fall kortsiktigt höja sin vinst/aktie och framstå som ett framgångsrikt tillväxtbolag.

 

På baksidan av denna medalj återfinns emellertid stigande finansiella risker – dels växande skulder i och utanför balansräkningen, dels en stigande andel av uppbokade förhoppningar om framtida överlönsamhet   i de förvärvade verksamheterna (=goodwill). Dessa stigande finansiella risker förefaller vara mer eller mindre ignorerade i dagens finansmarknader,  men  jag är övertygad om att den pendeln kommer att svänga snabbt och relativt kraftigt i kommande tider av stigande räntekostnader, minskad likviditet samt ett kyligare konjunkturklimat.

 

Då om inte förr, blir skillnaden mellan ”soliditet” baserad på ett eget kapital som på tillgångssidan motsvaras av framtidsförhoppningar, och ett eget kapital som balanseras av reala tillgångar som anläggnings- kapital, lager och kundfordringar en allt viktigare aspekt i den finansiella analysen.

 

Duroc kan måhända framstå som en smula ”tråkigt” i det att vi avstår dessa kortsiktiga genvägar till tillväxt och stigande vinst/aktie, till gagn för att upprätthålla reellt starka finanser och en god beredskap att fånga framtida tillfällen i flykten. Kanske värderas vi idag till en lägre vinstmultipel än om vi anslutit oss till våra goodwill-stinna konkurrenter i jakten på förvärvsobjekt – i ett långsiktigt perspektiv är det dock min tro att en låg finansiell risk generellt kommer att återspegla sig positivt vid den relativa värderingen av de noterade bolagens aktier.

 

Styrelsen i Duroc har beslutat att föreslå att någon utdelning till aktieägarna inte lämnas för det gångna verksamhetsåret – detta till trots av ett hyggligt resultat och en stark finansiell ställning per utgången av verksamhetsåret. Detta väcker naturligen frågan – varför?

 

Svaret är framför allt att vi bedömer att vi med vår övergripande strategi och målsättning, kommer att kunna använda vår finansiella styrka och goda handlings- beredskap till att genomföra förvärv med långsiktigt god avkastning efter skatt, och därmed, med ett begränsat finansiellt risktagande, erbjuda en attraktiv värdetillväxt för våra ägare. De förvärv som gjordes 2017/18 blir förhoppningsvis utmärkta exempel på detta.

 

Mycket tyder på att vi nu går mot tider med internationellt stigande räntor, en svalare konjunktur och minskad tillgång på ”billig likviditet” i finansmarknaderna. I ett sådant scenario är det av stor vikt att dels vara väl rustade finansiellt för att kunna motstå kärvare tider, men kanske än mer att ha byggt upp en god beredskap för att kunna fånga kommande tillfällen till opportunistiska förvärv i flykten. Det är med den bakgrunden vårt beslut i utdelningsfrågan skall ses.

 

Förvaltningen och utvecklingen av de i koncernen ingående verksamheterna har fungerat i stort sett väl det gångna året. Mer därom i VD:s ord. Jag vill dock här peka  på det för mig särskilt glädjande i att de ”gamla” Duroc- verksamheterna, vilka under en lång rad år uppvisat helt otillfredsställande lönsamhet, sammantaget under 2017/18 nådde ett gott resultat, med en tillfredsställande lönsamhet på såväl sysselsatt som eget kapital. Detta var resultatet av goda ledningsinsatser på operativ nivå, men också av kloka beslut på moderbolagsnivå, bland annat vad gäller de betydande investeringar som görs i det nu framgångsrika Duroc Laser Coating. Vi bygger  nu vidare även på dessa affärsområden och bedömer  att koncernens intjäningsförmåga i framtiden kommer att få en allt bredare bas att stå på – såväl vad gäller branschtillhörigheter som geografisk etablering.

 

Av en för mig outgrundlig anledning har Duroc AB fått ett namn som man delar med en framgångsrik ras inom grisuppfödningens värld. Duroc-grisen anses av sakkunniga karaktäriseras av att vara icke-aggressiv, livskraftig, med hög daglig tillväxt och väl lämpad för korsbefruktningar. Det är nästan så att man undrar vem som fick namn av vem!

 

Peter Gyllenhammar

Styrelsens ordförande

ARKIV

  2018/2019

  2017/2018

  2016/2017