ORDFÖRANDE HAR ORDET

Styrelsens i Duroc övergripande uppdrag från aktieägarna är att skapa och leverera en god tillväxt i värdet av bolagets aktier. Denna tillväxt skall med Durocs synsätt vara ”reell” – det vill säga grunda sig på ”verkliga värden” (såsom kassaflöden, substans m.m.) snarare än ”förhoppningsvärden” (såsom tron på framtida eventuella kassaflöden, utvecklingsprojekt m.m.).

 

Den strategi för tillväxt som implementeras skall grunda sig på en konservativ syn på företagsvärderingar, liksom på finansieringen av förvärv. Vidare skall all verksamhet inom koncernen präglas av god etik och moral, liksom beaktande av hållbarhetsfrågor, befrämjandet av mångfald med mera.

 

Det är inte särskilt svårt att kortsiktigt snabbt öka vinsten per aktie i en förvärvsdriven koncern, genom att betala relativt höga köpeskillingar för välskötta bolag, och på den dopade marknaden finansiera dessa förvärv med exempelvis företagsobligationer, vars räntevillkor i många fall alls inte reflekterar den underliggande risk dessa värdepapper representerar. Kalkylerna underlättas därtill av att IFRS-reglerna inte kräver löpande avskrivningar på förvärvad goodwill, regler som i sig förtjänar en diskussion.

 

Betalar man i ett förvärv, säg 8 ggr vinst före skatt och finansierar detta med obligationer emitterade till, säg 5% ränta – så stiger givetvis vinst/aktie i det förvärvande bolaget. Men det gör i de flesta fall även den finansiella risken – denna ”förvärvsstrategi” leder ofta till högt belånade balansräkningar, späckade med goodwillposter som inte sällan överstiger det egna kapitalet i bolaget. En schweizerost framstår som homogen och stabil i förhållande till vissa av dessa ”förvärvskoncerner” – och marknadens avkastningskrav (ex.vis uttryckt som PE-tal) borde givetvis återspegla detta, men så är för närvarande inte fallet. Det är svårt att förstå varför en vinstkrona i ett välfinansierat företag, förvärvad till en multipel om, säg 8, plötsligt är värd två kronor, bara för att den trycks in i koncernräkenskaper representerande en hög finansiell risk.

 

Duroc avser inte utvecklas till en finansiell schweizerost. Om vårt syfte bara varit att kortsiktigt höja vårt resultat per aktie hade vi redan, till en enligt vårt synsätt alltför hög kostnad och finansiell risk, kunnat lånefinansiera ett antal förvärv av lönsamma företag; tillfällen har inte saknats.

 

För oss är det viktigt att se förvärvsprocessen i sig, som ett första och väsentligt led i värdeskapandet. Genom att hålla en hög beredskap – avseende analys, finansieringsförmåga, förhandlingskompetens och förmåga att fatta konkreta beslut med kort varsel – är det vår målsättning att fortsättningsvis skapa värde för Durocs aktieägare genom opportunistiska förvärv.

 

Detta utgör, och kräver, en kompetens i sig, och det är min bedömning att styrelse och ledning i Duroc besitter de kunskaper och resurser som krävs för att kunna genomföra en sådan värdeskapande förvärvsstrategi. Det är också vår avsikt att ytterligare förstärka och utveckla denna organisation.

 

Förvärv kan avse för Duroc nya sektorer inom industri och handel, men givetvis också tilläggsförvärv till företag som redan ingår i koncernen. I det senare fallet skapas också förutsättningar för ytterligare värdeskapande genom tillvaratagandet av möjliga synergieffekter.

 

När väl ett företag förvärvats av Duroc-koncernen, vidtar implementering av en långsiktig strategi för den köpta verksamheten. Denna strategi är individuell och inte formad efter någon övergripande ”Duroc-strategi” – här är det det enskilda företagets egna betingelser och förutsättningar som utgör grunden för det strategiska arbetet.

 

Moderbolaget Duroc tillhandahåller stöd och resurser för att bistå den lokala ledningen bland annat i det strategiska arbetet, men också i frågor kring tilläggsförvärv, finansiering, rekrytering med mera. Det är dock starkt uttalat i koncernen, att den lokala företagsledningen är fullt ut ansvarig för sin verksamhet och resultatet av denna. En långtgående delegering och ett starkt entreprenörskap är av stor betydelse för en framgångsrik utveckling av koncernen.

 

Dessa ”recept” för värdeskapande har tillämpats med stor framgång inom Durocs huvudägare Peter Gyllenhammar AB (PGAB). 2010 förvärvade PGAB (vid den tidpunkten benämnt Bronsstädet AB) exempelvis det engelska Chapelthorpe plc, ett negligerat och misskött mini-konglomerat noterat på London-börsen. Efter förvärvet, som betingade i storleksordningen 50 Mkr, implementerade Bronsstädet just en starkt decentraliserad och entreprenöriell organisationsform i det som sedermera fick namnet International Fibers Group. Dotterbolagscheferna gavs stor ”frihet under ansvar” och uppmuntrades att driva sina enheter som om de vore självständiga företag. Givetvis uppmuntrades dock samverkan på frivillig basis, inte minst avseende produktutveckling och investeringar i ny kapacitet. Trots, eller kanske tack vare, stora investeringar i maskinell utrustning liksom i tilläggsförvärv, var IFG vid det nu presenterade bokslutet, skuldfritt och med ett synligt eget kapital om ca 500 Mkr. Avkastningen på detta egna kapital är historiskt tillfredsställande och stabil, och motiverar en värdering överstigande det bokförda värdet.

 

Det bör understrykas att den fantastiska avkastning som Chapelthorpe-affären givit, har uppnåtts utan att vare sig det förvärvande eller förvärvade bolaget belånats i syfte att möjliggöra en hävstångseffekt.

 

Vi kan givetvis inte utlova att vi framgent hittar nya guldkorn med en sådan potential som den Chapelthorpe erbjöd – men vår förvärvsprocess kommer även framgent att präglas av samma försiktiga syn på värderingar och finansiering av förvärv – jämte ett absolut krav på att sådana transaktioner i sig skall bedömas vara värdeskapande från dag 1.

 

Med en skuldfri balansräkning, verksamheter som sammantaget genererar goda resultat och kassaflöden, samt en styrelse och ledning som representerar de kompetensområden som krävs för en framgångsrik implementering av ägardirektiv och strategi – upplever jag att vi är väl förberedda för att fånga upp de möjligheter till opportunistiska affärer som vi ständigt är på jakt efter.

 

Peter Gyllenhammar

Styrelsens ordförande

ARKIV

  2018/2019

  2017/2018

  2016/2017