ÅRSSTÄMMA 2017-10-26

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 november 2018 kl 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 1 november 2018, varvid antalet eventuella biträden skall uppges.

 

Anmälan om deltagande skall ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.se.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman och utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 1 november 2018.

 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
16. Stämmans avslutande

 

STÄMMOHANDLINGAR
Handlingar inkl beslutsförslag
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande ABL 8.54 Ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Fullmakt
Årsredovisning 2017/2018

 

PROTOKOLL
Protokoll årsstämma 2018