ÅRSSTÄMMA 2012-05-03

Kallelse till årsstämma i Duroc torsdag den 3 maj

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2012,

-dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 27 april 2012 kl. 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 26 april 2012.

 

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av VD, Erik Albinsson

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut rörande valberedning

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

17. Beslut om överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Duroc Tooling i Olofström AB jämlikt 16 kap. ABL (de s.k. Leo-bestämmelserna)

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

19. Stämmans avslutande

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Motivering från valberedning

  Revisorns yttrande

  Styrelsens utvärdering ersättning till ledande befattningshavare

  Styrelsens motivering utdelning

  Årsredovisning 2011

  Ladda ner fullmakt

 

STÅMMOPROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2012

 

Ärende till stämman?

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska sända en skriftlig begäran till styrelsen. För att få med en begäran om behandling av ett ärende på stämman så skall denna, för att kunna tas in i kallelsen, ha inkommit sju veckor före dag för stämma.

Styrelsen i Duroc AB (publ)
Box 340
183 13 Täby