ÅRSSTÄMMA 2010-05-04

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 4 maj 2010 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Efter stämman bjuds till visning av verktygsmaskiner från Duroc Machine Tool, presentation av Duroc Special Steel samt enklare förtäring. Registrering från 15.30.

 
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 27 april,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april
kl 16.00.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 27 april.

 

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska förekomma.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD-anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Ändring av bolagsordningen.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Petter Stillström till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 9)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsens ordförande om SEK 150.000 och övriga ledamöter om SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, samt att inga suppleanter ska föreslås.

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås följande:
Omval av ledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter, samt Sture Wikman. Nyval av Joakim Skantze och Martin Johansson. Joakim Skantze föreslås väljas till styrelsens ordförande.
_______________________________________________________________________
Martin Johansson är född 1970. Civilekonom Linköpings universitet. Övriga uppdrag: VD Think Way AB, styrelseledamot i GARAM Elektronik AB, Komedianten Holding AB, i Ecolux AB (ordf), Retail House Stockholm AB och Amarillo Research & Consultancy AB.

Joakim Skantze är född 1967. Civilingenjör KTH. Venture Manager AB Traction (publ) sedan 2007. Joakim har mer än tio års operativ erfarenhet av agenturverksamhet inom produktionsutrustning. Han är idag styrelseordförande i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ), ledamot i Traction Industries AB (Ankarsrumbolagen) samt Goodpoint AB.

Val av revisor (punkt 12)
Årsstämman föreslås välja PriceWaterhouseCoopers AB som revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och därtill välja Niklas Jönsson som revisorssuppleant.

Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 13)
Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:
Valberedningen ska bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Ändring av bolagsordning avseende kallelseförfarande i § 9 föreslås lyda:
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 16)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Nasdaq OMX Stockholm som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

 

Handlingar och övrig information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att publiceras på bolagets webbplats www.duroc.com senast två veckor före stämman, samt hållas tillgängliga på bolagets kontor på Reprovägen 15 i Täby.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900.

Stockholm i mars 2010
Duroc AB (publ)
Styrelsen

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Stämmohandlingar

  Årsredovisning 2009

  Revisorns yttrande avs. ers. ledande bef.havare

  Förslag ny bolagsordning

  Ladda ner fullmakt

 

STÄMMOPROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2010