EXTRASTÄMMA 2017-06-15

Durocs extra bolagsstämma hölls den 15 juni 2017 på Linnégatan 18 i Stockholm.

 

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Gyllenhammar.

 

§2 Val av ordförande vid stämman

Peter Gyllenhammar valdes till ordförande vid stämman.

Carina Heilborn utsågs att föra protokoll.

 

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1.

 

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

 

§5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Carl Östring.

 

§6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 12 maj 2017. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Stämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

 

§7 Beslut om ändring av bolagsordningen

 

Ändring av bolagsordningen – räkenskapsår

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagets räkenskapsår från kalenderår till 1 juli – 30 juni varmed § 12 i bolagets bolagsordning ska ha följande lydelse:

”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.”

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknas att innevarande räkenskapsår avslutas 2017-06-30.

 

§8 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Ladda ner fullmakt

  Handlingar inför extra bolagsstämma