ÅRSSTÄMMA 2019-11-07

Durocs årsstämma hölls den 7 november 2019 på Strandvägen 7a, Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2018–juni 2019 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

 

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

 

Stämman beslutade vidare att arvodena till styrelsen ska vara oförändrade, vilket innebär ett arvode om SEK 200 000 till styrelsens ordförande och SEK 100 000 vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

 

 

STÄMMOHANDLINGAR
Handlingar inkl beslutsförslag
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande ABL 8.54 Ersättning till ledande befattningshavare
Fullmakt
Årsredovisning 2018/2019

 

PROTOKOLL

Protokoll från årsstämma 2019