Valberedning

Årsstämman 2017-10-26  fastställde följande riktlinjer:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 31 januari före stämman tre största ägarna.

Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

Kontaktuppgifter valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till Petter Stillström, tel 08-506 289 00,
petter.stillstrom@traction.se