Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
3 maj, 2024
ViewReleaseInStandardHtml

Delårsrapport juli 2023-mars 2024 Starka finanser och låg nettoskuld - fortsatt volatilitet i Polymerbolagen

Tredje kvartalet januari 2024 – mars 2024
 • Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 780,2 Mkr (947,2). Den organiska tillväxten** var -10 procent.
 • Justerad EBITDA* minskade med 29 procent och uppgick till 42,0 Mkr (59,4), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,4 procent (6,3).
 • Justerad EBIT* minskade till 19,9 Mkr (32,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,2 Mkr (30,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,4 Mkr (44,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,4 Mkr (11,6).
 • Justerat resultat* per aktie uppgick till 0,05 kronor (0,34).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kronor (0,30).
 • Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 142,3 Mkr (1 071,5) och soliditet till 62 procent (57).
 • Under kvartalet har transaktionen med LKAB avseende försäljningen av 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB genomförts. Den slutliga köpeskillingen uppgick till 79,2 Mkr och medförde en ökning av koncernens egna kapital med 64,2 Mkr. Avtalet innebär också att LKAB uppför en ny produktions-anläggning åt Rail som ger utrymme för fortsatt tillväxt för att kunna möta den industriella expansionen i norra Sverige.
Juli 2023 – mars 2024
 • Nettoomsättningen minskade med 15 procent till 2 276,3 Mkr (2 686,4). Den organiska tillväxten** för kvarvarande verksamheter var -9 procent.
 • Justerad EBITDA* ökade med 8 procent och uppgick till 90,0 Mkr (83,3), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,0 procent (3,1).
 • Justerad EBIT* ökade till 16,3 Mkr (-0,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,4 Mkr (-202,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,4 Mkr (171,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 Mkr (-210,1).
 • Justerat resultat* per aktie*** uppgick till 0,03 kronor (-0,21).
 • Resultat per aktie*** uppgick till 0,08 kronor (-5,39).
 • Likvida medel uppgick per 31 mars 2024 till 34,0 Mkr (26,2) och nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 76,3 Mkr (124,2), vilket är en minskning med 43,2 Mkr sedan 31 december 2023. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275,0 Mkr (267,0).

* Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sida 22.

** Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 3e maj 2024

John Häger
VD och koncernchef
+46-702 48 72 99
john.hager@durocgroup.com

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies