Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Publicerad: 2018.02.09 i Hem

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber. · Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr. · Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr…

Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Publicerad: 2017.11.07 i Hem

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG. · Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0) · Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 Mkr (34,0) · Koncernen har en nettokassa om 56,9…

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Publicerad: 2017.11.01 i Hem

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen. IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna är ämnade att styra klimatet i odlingsmiljön. IFG…

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Publicerad: 2017.10.26 i Hem

Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode…

Nina Grönberg ny CFO

Publicerad: 2017.10.25 i Hem

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från rollen som koncernredovisningsansvarig på Ratos. Nuvarande CFO Magnus Bergendorffs interimskontrakt…

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari  – 30 juni 2017

Publicerad: 2017.09.28 i Hem

Duroc AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari - 30 juni 2017 är nu publicerad på Durocs hemsida: http://www.duroc.com eller via länken nedan. http://www.duroc.se/ab/foer-investerare/aarsredovisningar.aspx  Utskriven årsredovisning distribueras till aktieägare som beställer den via Durocs informationskanal: info@duroc.com. Vänligen uppge namn och adress. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: http://www.duroc.com  Denna information är sådan information som Duroc…

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Publicerad: 2017.09.26 i Hem

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post…

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Publicerad: 2017.08.28 i Hem

Andra kvartalet 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)  · Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)  1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8) · Rörelseresultatet var 60,3 MSEK (38,2) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Duroc korrigerar uppdaterad finansiell kalender

Publicerad: 2017.07.16 i Hem

Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella kalender. Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har felaktiga delårsperioder angivits.  Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att…

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Publicerad: 2017.07.13 i Hem

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28 augusti. Ny finansiell kalender Bokslutskommuniké 2017 28 augusti 2017 Årsstämma…