< Tillbaka

Valberedningens förslag till styrelse i Duroc AB (publ)

Duroc AB:s valberedning har inför årsstämman den 27 april 2016 beslutat att till styrelsen föreslå omval av Sture Wikman, Carl Östring och Thomas Håkansson samt nyval av Carina Heilborn. Till styrelseordförande föreslås omval av Sture Wikman och till vice ordförande omval av Carl Östring.

Carina Heilborn är CFO för Peter Gyllenhammar AB, och är styrelseledamot i Scandbook AB.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2016, ytterligare information om de förslagna ledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Durocs valberedning utgörs av Petter Stillström (ordförande), Bengt Stillström och Sture Wikman.

För mer information vänligen kontakta valberedningens ordförande Petter Stillström på 08-506 289 00

Stockholm i mars 2016

Duroc AB (publ)

Styrelsen

——————————

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 kl. 08.00.
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 500 Mkr och har ca 190 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)