Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Kommuniké från Durocs årsstämma 2015

Publicerad: 2015.04.27 i Hem

Vid årsstämman beslutades följande;

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2014.

Stämman fastställde ett arvode om SEK 175 000 till ordförande, SEK 125 000 till vice ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl Östring och Thomas Håkansson.
Till styrelsens ordförande valdes Sture Wikman.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.

Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras.

För ytterligare information
Christer Tånnander, koncernchef Duroc, 070-608 49 70

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl 19.30.

Pressmeddelande (PDF)