Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-mars 2015

Publicerad: 2015.04.24 i Hem

Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 123 Mkr (120) och rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr (2).
Orderingången under första kvartalet 2015 uppgick till 120 Mkr (124). Orderstocken steg till 97 Mkr (79).

2015 2014
Koncernen JAN-MAR JAN-MAR
Orderingång, Mkr 120,0 123,6
Orderstock, Mkr 97,2 78,9
Nettoomsättning, Mkr 122,6 119,3
Rörelseresultat, Mkr 7,0 2,1
Resultat efter skatt, Mkr 5,2 1,3
Resultat per aktie, kronor 0,71 0,18
Soliditet, % 43 46

För ytterligare information
Christer Tånnander, VD och koncernchef, tel 070-608 49 70.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-juni 2015  17 juli 2015

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 kl 07:15.

Pressmeddelande (PDF)