Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Publicerad: 2016.02.12 i Hem

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2015 uppgick till 128 Mkr (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-4). Orderingången under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 111 Mkr (151).

Nettoomsättningen under perioden januari till december 2015 uppgick till 461 Mkr (506) och rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-6). Orderingången under perioden januari till december 2015 uppgick till 432 Mkr (532) och den utgående orderstocken var 71 Mkr (100).

Koncernen 2015 2014 2015 2014
JAN-DEC* JAN-DEC* OKT-DEC OKT-DEC*
Orderingång, Mkr 432,3 531,6 110,5 150,9
Orderstock, Mkr 71,0 99,8
Nettoomsättning, Mkr 461,1** 506,4 127,8 154,4
Rörelseresultat, Mkr 10,4 -5,8 -2,0 -4,0
Resultat efter skatt, Mkr 7,2 -9,5 -2,4 -6,7
Resultat per aktie, kronor 0,98 -1,30 -0,33 -0,91
Soliditet, % 51 43

* inkluderar resultat från avyttrade verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Tools Ltd samt Fabriken 3 AB.
** av den minskade nettoomsättningen 2015 jämfört med 2014 hänförs 25 MSek till avvecklade verksamheter inkl. Micor.

För ytterligare information
Christer Tånnander, vd och koncernchef, tel 070-608 49 70.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-mars 2016  22 april 2016

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl 07:15.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 500 Mkr och har ca 150 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

.

Pressmeddelande (PDF)