STRATEGI

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa industribolag. Med en definierad förvärvsprocess skapar Duroc värde redan vid förvärvstillfället. Duroc eftersträvar långsiktigt ägande av företagsportföljen. Dotterbolagen är närmast kunderna och fröstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Styrmodellen är decentraliserad och respektive dotterbolag är ansvarig för sin resultatutveckling. Vi ser entreprenörskapet som en bas till en sund och lönsam tillväxt.

 

Gemensamt för koncernens bolag är att de är stabila företag med långsiktig intjäningsförmåga och utvecklingspotential. Bolagen bygger sin verksamhet på ingående kunskap om både teknik och marknad. Duroc tar som ägare ne aktiv roll och bidrar till utvecklingen av respektive verksamhet. Genom att investera i de befintliga bolagen samt genom förvärv av nya företag skapar Duroc-koncernen värdetillväxt för aktieägarna.