EXTRASTÄMMA 2017-02-15

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 februari 2017, kl 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Registrering sker från kl. 14.30

 

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

– dels per den 9 februari 2017 vara införd som ägare i den utskrift av  aktieboken som Euroclear Sweden AB för,

– dels till Duroc AB ha anmält sin avsikt att delta senast den 9 februari 2017, varvid antalet biträden skall anges.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande på stämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 februari 2017.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen;

a. verksamhetsföremål,

b. aktiekapital och antal aktier, samt omvandlingsförbehåll

c. redaktionella ändringar.

8. Beslut om nyemission.

9. Stämmoavslutning.

 

STYRELSENS FÖR DUROC AB FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSION I BOLAGET

Bolaget har genom pressmeddelande den 13 januari 2017 offentliggjort att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma att hållas den 15 februari 2017. Stämman skall ta ställning till styrelsens förslag att genomföra en nyemission av aktier av serie C riktad till Peter Gyllenhammar AB, som betalas genom apport av samtliga aktier i International Fibres Group AB. Bolaget tillförs då ett apporterat värde som kan beräknas till cirka 460 miljoner kronor utifrån stängningskursen den 12 januari 2017 om 14,50 kr per handlad aktie.

 

Förslag till val av ordförande (punkt 2):

Styrelsen har föreslagit att Sture Wikman väljs till ordförande för stämman

Förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7 (ändring av bolagsordningen)

7 a, Ändring av bolagsordningen – verksamhetsföremål

För att tydliggöra Bolagets utökade verksamhet så föreslås bolagsordningens § 3 med rubriken Verksamhet få följande lydelse (understrykningar görs enbart i denna förslagstext för att tydliggöra vad som utgör ny text):

”Bolaget ska, direkt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva industriell verksamhet såsom försäljning, tillverkning, utveckling och underhåll företrädesvis inom industrin för polymerer, metall, verktygsmaskiner, råvaror, energi, transport samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.”

 

Den befintliga lydelsen, antagen 5 maj 2011:

”Bolaget ska bedriva försäljning, tillverkning och utveckling samt tillhandahålla tjänster avseende metallprodukter och maskinutrustning för verkstadsindustrin, samt idka därmed förenlig verksamhet.”

7 b, Ändring av bolagsordningen – kapitalgränser, nytt aktieslag samt omvandlingsförbehåll

För att möjliggöra ett beslut avseende nyemission av aktier enligt punkt 8 nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att aktiekapitalets gränser enligt 4 § i Bolagets bolagsordning ändras samt antalet aktier enligt 5 § första stycket i Bolagets bolagsordning ändras i erforderlig utsträckning. Vidare föreslås att aktier må utges i ny serie C med en röst per aktie.

Anledningen till att den nya serien införs är att kunna genomföra förvärvet av IFG utan omedelbar påverkan på antalet aktier i bolaget som är upptagna till handel, vilket möjliggör för bolaget att genomföra apportemissionen och tillträda aktierna i IFG även innan ett prospekt avseende den sammantagna koncernen Duroc har registrerats hos Finansinspektionen. Avsikten är att aktierna av serie C skall omvandlas till serie B efter det att prospektet registrerats, varför även omvandlingsförbehållet i § 6 skall anpassas.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen § 4 med rubriken Aktiekapital:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.000.000 kr och högst 72.000.000 kr.”

 

Den befintliga lydelsen, antagen 5 maj 2011:

” Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3. 000.000 kr och högst 12.000.000 kr.

Styrelsens förslag till ändring av första till tredje stycket i bolagsordningens § 5 med rubriken Antal aktier:

”Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000. Aktier må utges i tre serier, A, B och C-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie liksom C-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 24.000.000 st. Aktier av serie B till ett antal av högst 72.000.000 st. Aktier av serie C till ett antal av högst 32 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär

företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.”

 

Den befintliga lydelsen, antagen 5 maj 2011:

Antalet aktier skall vara lägst 3.000.000 och högst 12.000.000. Aktier må utges i två serier, A och B aktier, A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst

4.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 8.000.000 st.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt alt teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget alt genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt till att teckna nya aktier i förhållande till del antal aktier de förut äger.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen § 6 med ny rubrik Omvandlingsförbehåll:

A-aktie och C-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier eller C-aktier, vilka aktier av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldiga att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

 

Den befintliga lydelsen, antagen 5 maj 2011:

§ 6 Konvertering av aktier

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka aktier av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldiga att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

7 c, Ändring av bolagsordningen – redaktionella ändringar

På grund av lag- och regeländringar samt av förenklingsskäl:

I § 9 Kallelse till bolagsstämma stryks andra stycket, eftersom reglerna om kallelsetider redan framgår av lag, och Bolagets version inte avviker från lagtexten.

I § 10 Rätt att delta i bolagsstämma så tas kravet på att anmäla ”senast kl 16.00” på angiven sistadag bort, eftersom att lagtexten i ABL 7:2 anger sista dag utan att medge utrymme för begränsningar med klockslag.

8, Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital skall öka med 31 671 100 kr

2. 31 671 100 aktier skall utges i en ny serie C med en röst per aktie.

3. Betalning för aktierna sker genom tillskjutande av apportegendom utgörande samtliga 10 000 000 aktier i International Fibres Group AB, 556933-2694, (”IFG”).

4. Emissionen är riktad till Peter Gyllenhammar AB, 556612-1124, (”PGAB”).

5. Aktierna skall tecknas på separat teckningslista i direkt anslutning till stämman. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning av nya aktier är att styrelsen i Duroc AB har, villkorat av stämmans godkännande av emissionen, förvärvat IFG, för att följa strategin att växa genom förvärv av industriellt verksamma produktions- och handelsföretag.

Genom förvärvet av IFG får Duroc en starkare kommersiell bas med tillgång till en internationell verksamhet och därmed även tillgång till internationella marknader, samt möjliggörs en effektivare förvaltning av bolaget baserat på en avsevärt större verksamhet. Förvärvet förväntas (utan beaktande av eventuell kursökning till följd av transaktionens förväntade synergieffekter) leda till att bolagets marknadskapitalisering ökar från ca 100 Mkr till ca 560 Mkr, vilket skapar bättre förutsättningar för en effektiv förvaltning i den del som följer av att bolagets aktie är noterad. Transaktionen bedöms vidare leda till förbättrat resultat per aktie och förbättrade möjligheter till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna

Apportegendomen anses av dessa skäl av styrelsen tillföra nytta till Duroc.

Aktierna omfattas av ett omvandlingsförbehåll, då avsikten är att dessa skall omvandlas till serie B efter det att prospekt över det utökade Duroc AB har registrerats av Finansinspektionen.

Emissionen av 31 671 100 aktier av serie C kommer, om den godkänns av stämman, att leda till att PGAB ökar sitt aktieinnehav från 1 316 783 aktier av serie B med 1 316 783 röster motsvarande 17,97 % av aktiekapitalet och 12,57 % av rösterna i Duroc AB, till sammanlagt 32 987 883 aktier av serie B och serie C. När aktierna registrerats hos Bolagsverket så utgör PGABs innehav 84,58 % av aktiekapitalet och 78,26% av rösterna i Duroc AB.

Efter att överenskommelse om det villkorade förvärvet av IFG tecknats mellan PGAB och Duroc AB och denna har kungjorts, så har PGAB ingått avtal om försäljning av 1 825 000 aktier av serie B till AB Traction och 162 883 aktier av serie B till Niveau Holding AB under förbehåll av att stämman godkänner emissionen och med leverans när nya aktier registrerats och omvandlats. PGAB skall omvandla sina aktier av serie C till serie B, samt AB Traction respektive Niveau Holding AB omvandla sina aktier av serie A till serie B. Även Naeco AB har åtagit sig att omvandla sina aktier av serie A till serie B. Därmed finns åtaganden från samtliga A-aktieägare att omvandla A-aktierna till serie B. PGAB kommer efter dessa transaktioner och omvandlingar att äga sammanlagt 31 000 000 aktier av serie B och C motsvarande 79,49 % av aktier och röster i Duroc AB. PGAB har uttryckt avsikten att inte omvandla C-aktier till B-aktier i högre utsträckning än vad som vid var tid är möjligt med

bibehållen god ägarspridning i B-aktien.

Det antecknas att Aktiemarknadsnämnden i beslutet AMN 2016:46 har beviljat Peter Gyllenhammar AB dispens från budplikt på övriga aktier i Duroc AB, under förutsättning av att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut ska bortse från röster som avges av PGAB, den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

 

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a–c antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Detta beslut är dock för sin giltighet villkorat av att stämman också beslutar om nyemission enligt punkt 8, med den majoritet som framgår av AMN 2016:46.

Handlingar i enlighet med 7 kap 56 c § (formulär inför stämman) samt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen (styrelsens yttrande över väsentliga händelser efter årsstämman samt uppgifter om apportegendomen samt revisorns granskning av dessa handlingar) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.duroc.se inom lagstadgade tider, dvs senast tre veckor före stämman avseende formulär respektive senast två veckor före stämman avseende styrelsens och revisorns yttrande. De aktieägare som önskar att ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A (10 röster per aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i januari 2017

Duroc AB (publ)

STYRELSEN

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Ladda ner fullmakt

  Fairness opinion

  Ny bolagsordning Duroc

  Revisorns yttrande 13 kap .6

  Revisorns yttrande 13 kap.8

  Styrelsens redogörelse

 

PROTOKOLL

  Protokoll extra bolagsstämma