ÅRSSTÄMMA 2017-10-26

Durocs årsstämma hölls den 26 oktober 2017 på Scandic Anglais i Stockholm. 

 

§1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Gyllenhammar.

Carl Östring valdes till ordförande vid stämman.

Magnus Bergendorf utsågs att föra protokoll.

 

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1. Några icke röstberättigade personer (anställda vid bolaget samt föreslagna nya ledamöter samt revisorn) fick stämmans godkännande att närvara vid stäm­man utan rösträtt.

 

§3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

 

§4 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras förutom av stämmoordföranden av Jerker Danielsson.

 

§5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via pressrelease den 26 september 2017, införts på hemsida och Post & Inrikes Tidningar den 28 september och att meddelande om att kallelsen utfärdats införts i Dagens Industri den 28 september 2017. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

 

§6 Anförande av VD John Häger

Verkställande direktör höll ett anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.

 

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2017 lades fram.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Michael Bengtsson, redogjorde för revisions­arbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelserna.

 

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

 

(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balans­räkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare balanserat resultat 48 691 647 kronor, överkursfond om 821 506 500 kronor, samt årets resul­tat -9 858 577kronor, disponeras så att i ny räkning balanseras 860 339 570 kronor.

 

(c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter jämte under året verkställande direktö­r ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2017.

Det noterades särskilt att aktieägare, och ombud för aktieägare, vilka också är styrel­seledamöter, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

 

§9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

 

§10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter.

Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

§11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carl Östring, Carina Heilborn samt nyval av styrelseledamöterna Ola Hugoson och Johan Öberg.

Peter Gyllenhammar valdes till styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelse­ordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

 

§12 Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisions­bolag med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

 

§13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade fastställa följande riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlig­het med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktie­ägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktie­ägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att före­läggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoord­förande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamö­terna, samt i före­kommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

 

§14 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning vilket sammanfattningsvis innebär att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen lig­ger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

 

§15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier av serie B. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädes­rätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolags­lagen.

 

Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

 

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskil­lingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som sty­relsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

 

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

 

§16 Årsstämmans avslutande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid bolagsverket för något av stämmans beslut.

 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

  Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  Ladda ner fullmakt

 

PROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2017.10