ÅRSSTÄMMA 2016-04-27

Durocs årsstämma hölls den den 27 april 2016 i bolagets lokaler i Danderyd.

 

§1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sture Wikman.

Sture Wikman valdes till ordförande vid stämman.

Helene Fredlund Pettersson utsågs att föra protokoll.

 

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1. Några icke röstberättigade personer (anställda vid bolaget) fick stämmans godkännande att närvara vid stämman utan rösträtt.

 

§3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

 

§4 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Peter Gyllenhammar.

 

§5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 30 mars 2016. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

 

§6 Anförande av VD

Verkställande direktör höll ett anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.

 

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen för räkenskapsåret 2015 lades fram.

 

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelserna.

 

§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

 

(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare balanserat resultat om 51 712 359 kronor, överkursfond om 61 400 000 kronor, samt årets resultat -3 559 725 kronor, tillsammans 109 552 634 kronor disponeras så att:

  • i ny räkning balanseras 109 552 634 kronor.

 

(c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

 

Det noterades särskilt att aktieägare, och ombud för aktieägare, vilka också är styrelseledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

 

§9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

 

§10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor, att fördelas enligt följande: 175 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden, 125 000 kronor skall utgå till vice styrelseordförande och 75 000 kronor vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter.

 

Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

§11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl Östring, Thomas Håkansson samt nyval av Carina Heilborn.

Sture Wikman valdes till styrelsens ordförande. Carl Östring valdes till vice ordförande.

 

§12 Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

 

§13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade fastställa följande riktlinjer för utseende av valberedning enligt styrelsens ursprungliga förslag nedan:

 

Valberedningen ska bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

 

§14 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning vilket sammanfattningsvis innebär att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Den rörliga ersättningen är maximerad till åtta månadslöner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

 

§15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammantaget högst 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

 

Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

 

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

 

§16 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade enhälligt om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

 

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

 

Årsstämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

 

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

 

§17 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden förelåg.

 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid bolagsverket för något av stämmans beslut.

 

§18 Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

 

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Motivering från valberedning

  Revisors yttrande

  Styrelsens utvärdering ersättning till ledande befattningshavare

  Styrelsens yttrande

  Ladda ner Fullmakt

  Årsredovisning 2015

 

PROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2016