ÅRSSTÄMMA 2015-04-27

Kallelse till årsstämma i Duroc AB (publ) måndag den 27 april

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 27 april 2015 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2015,

-dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 21 april 2015 kl. 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefon­nummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistre­ring måste vara verkställd senast den 21 april 2015.

 

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av VD, Christer Tånnander

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsele­damöterna samt fastställande av revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut rörande valberedning

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

18. Stämmans avslutande

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Motivering från valberedning

  Revisorns yttrande

  Styrelsens utvärdering ersättning till ledande befattningshavare

  Styrelsens yttrande

  Ladda ner fullmakt

  Årsredovisning 2014

 

STÄMMOPROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2015

 

Ärende till stämman?

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska sända en skriftlig begäran till styrelsen. För att få med ett ärende som aktieägare vill ha behandlat på stämman så skall begäran ha inkommit sju veckor före dag för stämma.

Styrelsen i Duroc AB (publ)
Box 612
182 16 Danderyd