ÅRSSTÄMMA 2011-05-05

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Efter stämman kommer Duroc Machine Tools VD Jürgen Engelbrecht att berätta om trenderna på marknaden för verktygsmaskiner. Dan Bergman, vd för Durocs Luleå-verksamheter kommer att berätta om planer och aktiviteter för Duroc Special Steel och Duroc Engineering. Därefter maskinvisning samt enklare förtäring. Registrering från kl 15.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april,

-dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april kl 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 april.

 

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av VD, Erik Albinsson.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Fastställande av riktlinjer gällande valberedning.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

15. Ändring av bolagsordningen.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

19. Stämmans avslutande.

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Motivering från valberedningen

  Revisors yttrande 8 kap 54 § ABL

  Styrelsens utvärdering ersättning ledande befattningshavare

  Förslag bolagsordning

  Protokoll årsstämma 2010

  Protokoll extra stämma 2010

 

STÅMMOPROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 2011

 

ÄRENDE TILL STÄMMAN?

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska sända en skriftlig begäran till styrelsen. För att få med en begäran om behandling av ett ärende på stämman, så skall denna för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit sju veckor före dag för stämma.

Styrelsen i Duroc AB (publ)
Box 340
183 13 Täby

 

NYTT KALLELSEFÖRFARANDE

Vid Durocs årsstämma 2010 beslutades om ändring av kallelseförfarandet. Kallelse till bolagsstämma sker nu genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri