Utdelningspolicy

Utdelningen skall anpassas till Durocs planer för tillvaratagande av bedömt värdeskapande investeringar, inom ramen för beaktande av koncernens konservativa finans-policy.

Utdelningspolicyn skall vara framåtriktad, det vill säga utdelningsbesluten skall baseras på bedömningen av kommande år, inte historiken.
Det är rimligt att, i nuläget när planerande investeringar ungefärligen motsvaras av redovisade avskrivningar enligt plan, minst 50% av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

Understrykas skall att det är Durocs målsättning att även framgent förvärva verksamheter och företag, varför beaktandet av en konservativ finansiell policy kan komma att hålla tillbaka utdelningsutrymmet under ett enskilt år.

Under de senaste två räkenskapsåren har ingen utdelning lämnats.

Läs mer om Duroc under avsnittet för bolagsstyrning.