ÅRSSTÄMMA 2017-04-27

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ) den 27 april

Årsstämma i Duroc AB (publ) den 27 april 2017 kl 18.00på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Registrering från 17.30

 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017.

– dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 21 april 2017 kl. 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefon­nummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistre­ring måste vara verkställd senast den 21 april 2017.

 

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av bolagets vd

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsele­damöterna samt fastställande av revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut rörande valberedning

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

16. Stämmans avslutande

 

STÄMMOHANDLINGAR

  Handlingar inkl beslutsförslag

  Motivering från valberedning

  Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

  Ladda ner fullmakt

  Revisorns yttrande

  Revisorns yttrande 9.6 ABL

 

STÄMMOPROTOKOLL

  Protokoll årsstämma 201